Serviciul Afaceri Europene, Relatii Internaţionale, Informatică, Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii de Utilităţi Publice, Situaţii de Urgenţă şi Ordine Publică (SAERIISPGDECSPDSUPSUOP)

Compartimentul de Afaceri Europene si Relatii Internationale

 

 

Atribuţiile Compartimentului de Afaceri Europene si Relatii Internationale ca parte a Serviciului Afaceri Europene, Relatii  Internaţionale, Informatică, Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii de Utilităţi Publice, Situaţii de Urgenţă şi Ordine Publică (SAERIISPGDECSPDSUPSUOP) din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani

(extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare) sunt:

 

[...]                  Serviciul pentru Afaceri Europene, Relatii Internaţionale, Informatică, Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii de Utilităţi Publice, Situaţii de Urgenţă şi Ordine Publică (SAERIISPGDECSPDSUPSUOP)

          îndeplineşte atribuţii în domeniul realizării politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a îndeplinirii planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe, prin Compartimentul de Afaceri Europene, Realatii  Internaţionale, după cum urmează:

 

a) întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor naţionale stabilite de Guvern, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean, şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;

 

b) elaborează împreună cu reprezentanţi ai consiliului judeţean şi ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul judeţean de măsuri pentru integrarea europeană şi intensificarea relaţiilor externe, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană;

 

c) acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;

 

d) acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legături cu procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniul integrării europene;

 

e) desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;

 

f) întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;

 

g) elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale.


În exercitarea unora din atribuţiile enumerate,
SAECIISPGDEMSPDSIPSIOP:
 

- asigură legătura cu delegaţia Comisiei Europene şi cu celelalte ambasade ale statelor U.E. şi organizează şi moderează dezbateri publice şi seminarii-InWent, Spring Day in Europe, Ziua Consiliului Europei, Ziua Europei, Zilele statelor membre U.E. şi NATO;
 

- participă la întâlnirile periodice organizate de Guvern cu structurile de integrare europeană din prefecturi şi consilii judeţene;
 

- realizează parteneriate cu diverse instituţii şi O.N.G.-uri în vederea implementării unor proiecte comune pe teme europene;
 

- participă la acţiunile Reţelei de Multiplicatori de Informaţie Europeană coordonate de Delegaţia Comisiei Europene în România;
 

- asigură relaţia cu Consiliul Regional de Planificare, cu Grupurile Judeţene şi cu Grupurile Regionale de Lucru pentru întocmirea Planului Judeţean de Dezvoltare şi Planului Regional de Dezvoltare Economico-Socială;
 

- participă la acţiunile importante pentru procesul integrării europene organizate de instituţii şi autorităţi publice din judeţul Botoşani;
 

- monitorizarea actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale în sensul concordanţei cu legislaţia europeană în materie;
 

- monitorizarea stadiului de realizare a măsurilor cuprinse în planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
 

- asigură colaborarea cu instituţii şi organizaţii internaţionale implicate în sprijinirea României şi acordarea de finanţări pentru programe ce privesc judeţul Botoşani – Ambasade, Banca Mondială;
 

- acordă sprijin în promovarea programelor de finanţare, întocmirea cererilor de finanţare şi proiectelor pentru comunităţile locale;
 

- sprijină acţiunile care au drept scop cooperarea transfrontalieră;
 

- promovează valorilor UE, activităţile de informare cu privire la desfăşurarea integrării României în UE şi a efectelor acestui proces asupra ţării noastre. [...]

 

[Prima pagina]